Masterutbildning

Masterprogram ”Skötsel av vilt-och fiskpopulationer” vid institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU

Programmet behandlar olika aspekter av skötseln av vilt- och fiskpopulationer, inklusive internationella lagar och konventioner, vetenskapliga teorier och metoder. Första läsåret består av fyra obligatoriska kurser: inventering av fisk- och viltpopulationer, tillämpad populationsekologi, samhällsaspekter på nyttjandet av vilt- och fiskresurser samt skötsel av vilt- och fiskbestånd. Andra läsåret består av ett självständigt arbete (30 eller 60 hp) och tid för valfria kurser. Kurserna ges på engelska.

 

Länk till Masterprogram

http://www.slu.se/en/education/masters-studies/programmes/management-of-fish-and-wildlife-populations/

 

 

 

Examensarbeten 

Här hittar du information om de aktuella examensarbeten eller mastersutbildningar som finns tillgängliga inom projektet. Det finns flera olika frågeställningar där

det idag antingen saknas kunskap eller där det finns ett behov av att öka kunskapen. Några exempel är interaktionen mellan älgen och dess habitat, alltså frågor om

hur älgen utnyttjar sin omgivning med avseende på utnyttjande av resurser. Andra områden där det finns ett behov av ökad kunskap är hur älgen beter sig i samband

med migration. Frågor som när migrationen startar och stoppar, vilken väg väljer de att vandra och hur långt går de? Med den nya tekniken och den mängd data som

samlas in så finns det stort utrymme för nya angreppssätt av tidigare använda metoder för att ta sig an ekologiska frågeställningar.


Egna idéer till projekt kan diskuteras. De som har en egen idé om ett examensarbete anvisas att kontakta Göran Ericsson.
Hör av dig om du vill ha mer information om de aktuella examensarbeten eller mastersutbildningar via e-mail eller telefon.

 

 

 

Studiebeskrivningar/Examensarbeten inom temaprogrammet Vilt & Skog

 Klövviltets utnyttjande av avverkningsrester

(Residues from forest logging - forage availability and utilization by ungulates)

Studien syftar till att öka kunskapen om hur mycket foder skogsbruket kan tillföra klövviltet genom särskild hänsyn vid gallring, slutavverkning och fröträdsavveckling i tall- och lövdominerade bestånd. Försöket är upplagt som ett experiment där man har upparbetat avverkade stammar på ett foderanpassat vis i en del av beståndet medan man i andra delen har avverkat på konventionellt sätt (kontroller). Arbetet kan bestå av ett eller flera examensarbeten som fokuserar på gallring resp. slutavverkning eller på olika frågeställningar: 1) fodertillgång, 2) foderutnyttjande och betespåverkan på intilliggande skog, 3) omfördelning av viltet i landskapet.

 

Examensarbetena kan utföras på ett eller flera studieområden beroende på slutlig utformning: Misterhult (Småland), Malingsbo (Västmanland), Furudal (Dalarna), Sorsele (Västerbotten), Råneå (Norrbotten).

Körkort krävs.

Lämplig bakgrund: biologi, skogshushållning.

 

Kontakt:

Jean-Michel Roberge – 090-7868359; 070-5878359, Jean-Michel.Roberge[at]vfm.slu.se

 Göran Ericsson – 090-7868508; 070-6765012, Goran.Ericsson[at]vfm.slu.se

 

Kan anpassad röjning bidra till att minska viltskador på skog?

(Can adapted precommercial thinning help minimize wildlife damage to forest?)

Studien syftar till att öka kunskapen om hur en anpassad form av röjning – s.k. högröjning eller midjeröjning – bidrar till att minska viltskador på skog. Anpassad röjning innebär i detta sammanhang att man kapar vissa träd (särskilt tall) vid midjehöjd så att några grenvarv finns kvar och kan utnyttjas som foder, vilket kan potentiellt minska betestrycket på huvudstammar. Försöket är upplagt som ett experiment där man har använt högröjning i en del av beståndet medan man i andra delen har röjt på konventionellt sätt (kontroller).

 

Examensarbetena kan utföras på ett eller flera studieområden beroende på slutlig utformning. Misterhult (Småland), Malingsbo (Västmanland), Furudal (Dalarna), Sorsele (Västerbotten), Råneå (Norrbotten).

Körkort krävs.

Lämplig bakgrund: biologi, skogshushållning.

 

Kontakt:

Jean-Michel Roberge – 090-7868359; 070-5878359, Jean-Michel.Roberge[at]vfm.slu.se

Göran Ericsson – 090-7868508; 070-6765012, Goran.Ericsson[at]vfm.slu.se

 

 

Viltanpassad vägkantshuggning som foderskapande åtgärd för klövviltet (Wildlife-adapted roadside clearing as a forage production measure for ungulates)

Studien syftar till att öka kunskapen om hur viltanpassade metoder för vägkantshållning bidrar till att skapa foder för klövviltet och hur detta påverkar viltstammar. Försöket är upplagt som ett experiment där man har utfört viltanpassad vägkantshuggning på vissa sträckor medan man har skött vägkanterna på konventionellt sätt på andra sträckor. Exempel på möjliga frågeställningar är: (1) foderproduktion, (2) foderutnyttjande, (3) effekter på omgivande skog.

 

Examensarbetena kan utföras på ett eller flera studieområden beroende på slutlig utformning.

Studieområden: Misterhult (Småland), Malingsbo (Västmanland), Furudal (Dalarna), Sorsele (Västerbotten), Råneå (Norrbotten).

Körkort krävs.

Lämplig bakgrund: biologi, skogshushållning.

 

Kontakt:

Jean-Michel Roberge – 090-7868359; 070-5878359, Jean-Michel.Roberge[at]vfm.slu.se

Göran Ericsson – 090-7868508; 070-6765012, Goran.Ericsson[at]vfm.slu.se

 

 

Frihuggning av ek som foderskapande åtgärd

(Can clearing around mature oaks increase wildlife forage production?)

Studien syftar till att öka kunskapen om hur mycket foder man tillför viltet vid särskild skötsel (frihuggning) av uppvuxna ekar. Frihuggning innebär att konkurrerande träd i närheten av uppvuxna ekar tas bort för att minska konkurrens och öka ljusinsläpp. Foderproduktionen kan förändras både genom ökad ollonproduktion men också genom förändring i biomassaproduktion i fält- och buskskikt under ekarna. 

Arbetet kan bestå av en eller flera delstudier: 1) foderskattning (fält/buskskikt och ollonproduktion), 2) foderutnyttjande och betespåverkan på intilliggande skog, 3) omfördelning av viltet i landskapet. Går att utföra som två parallella ex-jobb samtidigt.

 

Studieområde: Kronojaktområdet Misterhult, Småland.

Körkort krävs.

Lämplig bakgrund biologi, skogshushållning.

 

Kontakt:

Jean-Michel Roberge – 090-7868359; 070-5878359, Jean-Michel.Roberge[at]vfm.slu.se

Göran Ericsson – 090-7868508; 070-6765012, Goran.Ericsson[at]vfm.slu.se